...

Polski Uśmiech

Cel Programu

Program Polski Uśmiech wychodzi naprzeciw istotnemu problemowi, jakim jest PRÓCHNICA ZĘBÓW WIEKU ROZWOJOWEGO w Polsce.

Dążymy do tego, aby każde dziecko w Polsce miało piękny, zdrowy uśmiech. Poprawiając stan uzębienia w młodym wieku chcemy zapobiegać również komplikacjom zdrowotnym, które w wieku dorosłym wynikają z problemów z zębami w dzieciństwie.

Naszą ambicją jest pokazanie, jak nawet podstawowe, prowadzone systemowo i w stosownie szerokiej skali czynności zapobiegające i lecznicze mogą istotnie zmniejszyć odsetek próchnicy u dzieci, co w fundamentalny sposób wpłynie na ich zdrowie już jako dorosłych obywateli kraju.

Przyczyny próchnicy u dzieci są wielorakie a rozwiązanie tego problemu wymaga wielotorowych działań, które poprawia stan uzębienia dzieci w istotny sposób. Poprzez specjalnie opracowany program, zaprojektowany efektywnie kosztowo – co zapewnia jego masowość – Program Polski Uśmiech chce być wsparciem dla systemu opieki stomatologicznej dla dzieci w wieku szkoły podstawowej w Polsce i pokazać, jak realizowane w szkole działania diagnostyczne, lecznicze i profilaktyczne mogą poprawić higienę i ogólny stan zdrowia, na który ma wpływ stan zdrowia uzębienia dzieci i młodzieży, a który w dużej mierze decyduje o zdrowiu przyszłych pokoleń.

PRÓCHNICA WIEKU ROZWOJOWEGO uznawana jest za CHOROBĘ CYWLIZACYJNĄ.

Prowadzone od lat monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej wskazuje na alarmująco zły stan zdrowia jamy ustnej dzieci oraz dorosłych w polskiej populacji. Intensywność choroby próchnicowej w Polsce jest znacząco wyższa nie tylko od poziomu notowanego w krajach „starej Unii Europejskiej”, ale także od poziomu obserwowanego w krajach, które przeszły podobną transformację systemową co Polska. Frekwencja próchnicy wśród dzieci 6-letnich wynosi w Polsce ponad 86% podczas, gdy na Łotwie niewiele ponad 55%, w Danii ok. 25%, zaś we Francji ok. 22%.

Próchnica to poważny problem, z którym boryka się coraz więcej dzieci. W dodatku na ich zębach pojawia się coraz wcześniej. Próchnicę ma już ponad połowa, bo aż 57% trzylatków, 80% pięciolatków i aż 90% siedmiolatków. Statystyki podają, że 35% polskich dzieci w wieku 7 lat ma przynajmniej jedną plombę, a 12% dzieci w tym wieku ma już za sobą pierwsze przeżycia związane z usunięciem chorego zęba. W porównaniu ze średnimi europejskimi wynoszącymi odpowiednio 15% i 9% dzieci w Polsce nie wypadają najlepiej.

PRÓCHNICA WIEKU ROZWOJOWEGO dotyka więcej dzieci, szczególnie Z OBSZARÓW WIEJSKICH

Badania i statystyki wskazują również jednoznacznie, że stan zdrowia jamy ustnej u dzieci, młodzieży jak i dorosłych zamieszkałych na obszarach wiejskich jest zauważalnie gorszy, niż w populacji zamieszkującej obszary miejskie. Za główne przyczyny gorszego stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci zamieszkujących obszary wiejskie w stosunku do dzieci z obszarów wielkomiejskich uznawane są:

  • niższa świadomość zasad higieny jamy ustnej,
  • gorsze nawyki żywieniowe,
  • mniejsza dostępność do publicznej stomatologicznej służby zdrowia,
  • bardzo mała liczba gabinetów stomatologicznych w szkołach,
  • duże odległości do najbliższego gabinetu stomatologicznego,
  • malejąca liczba stomatologów pracujących na terenach wiejskich,
  • niższe średnie dochody na członka rodziny w rodzinach wiejskich,
  • wysokie koszty zabiegów w prywatnych gabinetach stomatologicznych.

Naszymi działaniami w ramach Programu Polski Uśmiech pragniemy zminimalizować wymienione powyżej przyczyny gorszego stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci. Bo nie ma piękniejszego widoku niż uśmiech dziecka!

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.