...

Polski Uśmiech

Fundamenty Programu Polski Uśmiech

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078)

Art. 2.

 1. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.
 2. Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
 3. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.
 4. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
  1. ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
  2. kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie
 5. Cele, o których mowa w ust. 4, są realizowane przez:
  1. działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych
  2. wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;
  3. edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia;
  4. udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001078/T/D20191078L.pdf

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia

Dzięki realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020 dokonano oceny stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i dorosłych w Polsce. Prowadzone działania przyczyniły się do poznania społecznych, ekonomicznych i kulturowych zjawisk, które wpływają na stwierdzony w badaniach stomatologicznych stan zdrowia.

W 2020 roku, w ramach ww. Programu opracowano raporty stanowiące podsumowanie badań epidemiologicznych oraz socjomedycznych sfinansowanych ze środków ww. programu w latach ubiegłych. Uzupełnieniem do raportów są narzędzia edukacje dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, które szczególnie narażone są na choroby jamy ustnej. 

Opracowane materiały edukacyjne skierowane są do dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe), rodziców i nauczycieli, a także do osób starszych i ich opiekunów a ich celem jest popularyzacja działań nakierowanych na poprawę stanu zdrowia jamy ustnej w populacji zarówno dzieci jak i dorosłych.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/monitorowanie-stanu-zdrowia-jamy-ustnej-populacji-polskiej-w-latach-2016-2020

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowie-jamy-ustnej

 Postulaty NIK z raportu (2016 r.)

Postulaty NIK zawarte w Raporcie „Ocena stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań w populacji polskiej w wieku 5, 7 i 12 lat w 2016 roku”

W celu poprawy poziomu opieki stomatologicznej w Polsce NIK postuluje:

Do ministra zdrowia o:

 • przeanalizowanie funkcjonowania systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, mając na uwadze zapewnienie kompleksowej i skoordynowanej opieki w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki oraz leczenia i rehabilitacji; 
 • zapewnienie systemu monitorowania i nadzoru nad organizacją i sposobem sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami, w szczególności opieki profilaktycznej, jej efektami, dostępnością świadczeń gwarantowanych oraz jakością świadczonych usług zdrowotnych na poziomie regionalnym; 
 • opracowanie wskaźników określających niezbędną liczbę kadry medycznej sprawującej opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym; 
 • podjęcie skutecznych działań w celu zapewnienia odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów w dziecięcych dziedzinach medycyny na podstawie opracowanych wskaźników, w szczególności na terenach wiejskich i mniejszych miast, poprzez umożliwienie specjalizowania się w tym zakresie oraz stworzenie specjalistom odpowiednich zachęt do podejmowania pracy na tych terenach; 
 • podjęcie skutecznych działań na rzecz zapewnienia odpowiedniej liczby pielęgniarek w szkołach, w celu objęcia opieką uczniów w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do planu godzin lekcyjnych;

Podjęcie działań legislacyjnych mających na celu: 

 • określenie w drodze rozporządzenia standardów organizacyjnych postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń opieki zdrowotnej; 
 • opracowanie, w porozumieniu z ministrem edukacji narodowej, standardów funkcjonowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach dla każdego poziomu edukacyjnego, niezbędnych dla zapewnienia każdemu uczniowi optymalnej profilaktycznej opieki zdrowotnej; 
 • gromadzenie danych, w ramach statystyki publicznej, o wykonanych badaniach profilaktyki stomatologicznej oraz stanie zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, co pozwoli m.in. na dokonywanie oceny stopnia zaawansowania próchnicy i przeciwdziałanie temu zjawisku.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-opiece-stomatologicznej-dla-dzieci-i-mlodziezy-na-lubelszczyznie.html

https://www.infodent24.pl/newsdentpost/nik-krytycznie-o-opiece-stomatologicznej-w-szkolach,110053_1.html

Rekomendacja Prezesa AOTMIT nr 1/2020 z dnia 3 listopada 2020

Rekomendacja nr 1/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży.

Prezes Agencji rekomenduje:

przeprowadzanie w ramach programów polityki zdrowotnej działań profilaktycznych nakierowanych na niwelowanie próchnicy zębów w populacji dzieci i młodzieży.

Uzasadnienie:

Prezes Agencji mając na uwadze opinię Rady Przejrzystości, dostępne rekomendacje, obowiązujące rozporządzenia oraz dostępne dane epidemiologiczne na temat próchnicy zębów u dzieci i młodzieży, rekomenduje finansowanie w ramach programów polityki zdrowotnej (PPZ) działań, które powinny swoim zakresem obejmować:

 • wizytę kwalifikacyjną nacelowaną na identyfikację osób z grup wysokiego ryzyka,
 • działania informacyjno-edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka próchnicy zębów w populacji docelowej,
 • edukację rodziców/opiekunów prawnych,
 • świadczenia profilaktyki stomatologicznej, stanowiące uzupełnienie lub ulepszenie świadczeń gwarantowanych, w tym m.in.:
  • fluoryzacja,
  • lakierowanie zębów,
  • lakowanie zębów.

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/ppz/2020/REK/REK_AOTMiT_1_2020_art%2048aa_profilaktyka_prochnicy.pdf

Europejski cel dotyczącego zdrowia jamy ustnej

Światowy dzień zdrowia jamy ustnej, WOHD (ang. world oral health day), obchodzony jest na całym świecie co roku, 20 marca. To nietypowe święto organizowane jest przez Światowy Związek Lekarzy Dentystów, FDI, (ang.  World Dental Federation) i jest największą globalną kampanią informacyjną na temat zdrowia jamy ustnej. Głównym celem i założeniem prowadzonych działań jest rozpowszechnianie wiedzy o znaczeniu zdrowia jamy ustnej oraz o ekonomicznym znaczeniu profilaktyki schorzeń stomatologicznych wśród społeczeństwa.

Poniżej przedstawione są 4 podstawowe zasady, wdrażanie których będziesz pozwoli na realizację celu, którym jest zmniejszenie częstości występowania chorób jamy ustnej:

 1. Raz na pół roku udaj się na wizytę kontrolną do gabinetu stomatologicznego
 2. Myj zęby przynajmniej 2 razy dziennie
 3. Wdróż w swoim życiu zdrowe nawyki żywieniowe
 4. Pij wodę zamiast napojów słodzonych

http://www.farmakoekonomika.com.pl/20-marca-swiatowym-dniem-zdrowia-jamy-ustnej/

https://pts.net.pl/

https://www.fdiworlddental.org/what-we-do/world-oral-health-day

https://www.worldoralhealthday.org/

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.