...

Polski Uśmiech

Znaczenie działań profilaktycznych

Niekorzystne skutki, jakie niesie za sobą rozpowszechnienie próchnicy wśród dzieci wymaga rozwiązań systemowych, w których największą rolę odgrywa profilaktyka.

Adorable little boy sitting in dental chair while two female dentists checking kid teeth. Dentist examining little boy teeth with dental instrument. Concept of pediatric dentistry and dental care.

Edukacje powinno zaczynać się już w przedszkolu. Jest ton bardzo dobry moment do rozpoczęcia przekazywania wiedzy i nabywania umiejętności w zakresie pielęgnacji jamy ustnej, w okresie, kiedy dziecko już niejednokrotnie bywa zagrożone chorobą próchnicową zębów. Współudział rodziców oraz przygotowanych do edukacji o nt. higieny jamy ustnej nauczycieli przedszkolnych skutecznie wspiera długoterminowe kształtowanie się nawyków o dbanie o zęby. Edukacja zdrowotna w stomatologii jest bowiem długotrwałym procesem. Efekty zdrowotne szkolenia dzieci zaowocują zdrowiem jamy ustnej także w dorosłym wieku.

Stosowanie wielokierunkowej profilaktyki może zmniejszać częstości występowania próchnicy zębów. Niezbędne jest kształtowanie wiedzy prozdrowotnej i równoczesne prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających rozwojowi próchnicy zarówno w domu, przedszkolu jak w gabinecie stomatologicznym. W metodach profilaktycznych ważna jest nie tylko świadomość zdrowotna rodziców, ale przede wszystkim praktyczna realizacja przez krzewienie właściwych nawyków żywieniowo-higienicznych oraz odpowiednie stosowanie preparatów zawierających fluor.

Edukacja dzieci, ale i dorosłych w zakresie zdrowia jamy ustnej i stosowanie programów zapobiegawczych powinny dotyczyć porad dietetycznych, propagowania higieny jamy ustnej czy kontroli stomatologicznych.

Profilaktyka próchnicy na poziomie profesjonalnym angażuje personel medyczny i wymaga znacznych nakładów finansowych. Profilaktyka zaś realizowana od najwcześniejszego okresu życia dziecka i realizowana w rodzinie dotyczy zmiany nawyków żywieniowych, utrzymywania prawidłowej higieny jamy ustnej oraz stosowania żeli fluorowych. Skuteczne metody zapobiegania powinny uwzględniać wszechstronne działania oświatowe, profilaktyczne i lecznicze poparte środkami finansowymi oraz odpowiednią organizacją.

Styl życia społeczeństwa, który jest uznawany w 80% za przyczynę większości chorób cywilizacyjnych tu również odgrywa pierwszoplanową rolę. Dlatego tak ważna jest edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej i próba zmiany zachowań prozdrowotnych w populacji wieku rozwojowego i całej populacji polskiej. Tu Program Polski Uśmiech chce być wsparciem i przyczynić się do wzrostu świadomości, że dbałość o higienę jamy ustnej jest ważna na dziś i dla przyszłości.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.